herb BIP - Gminny Ośrodek Kultury w Głobinie

Pracownicy i ich obowiązki

Zbigniew Podolak - Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk

Zakres obowiazków:

Dyrektor wykonuje następujące zadania:

1.      Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk kieruje Dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę instytucji i uzyskane przez nią wyniki.

2.      Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników CKIBPGS oraz reprezentuje instytucję na zewnątrz.

3.      Dyrektor ustala główne kierunki pracy CKIBPGS, odpowiada za zgodność podejmowanych decyzji z prawem oraz podejmuje inicjatywy organizacyjne zmierzające do pełnej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczo-finansowych instytucji w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa.

4.      Dyrektor CKIBPGS wykonuje następujące główne zadania:

-         nadzoruje opracowania programów i planów działalności,

-         nadzoruje opracowania sprawozdań, analiz i informacji z działalności merytorycznej i finansowej,

-         współdziała w realizacji zadań informacyjnych i wydawniczych,

-         reprezentuje instytucję na zewnątrz,

-         współdziała z towarzystwami społeczno-kulturalnymi regionalnymi na terenie gminy i placówkami oświatowymi i zawodowymi instytucjami kultury i Radą Gminy,

-         organizuje współpracę kulturalną z zagranicą,

-         sprawuje nadzór nad pracą zespołów, sekcji i kół zainteresowań,

-         nadzoruje opracowania sprawozdań, analiz i informacji z działalności,

-         nadzoruje działalność administracyjno-gospodarczą,

-         dba o właściwe stosunki międzyludzkie.

Janina Bałyk - Księgowa

Zakres obowiązków

Do Księgowości należą sprawy związane z gospodarką finansową CKIBPGS, zapewnienie dyscypliny finansowej, a w szczególności:

- ustalenie prawidłowego obiegu dokumentów, rachunków,

- opracowywanie propozycji planów finansowych i gospodarczych CKIBPGS,

- gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych,

- opracowywanie sprawozdań finansowych,

- prowadzenie ewidencji majątku CKIBPGS,

- rozliczanie należności  i wypłat,

- sporządzanie list płac i innych wypłat dla pracowników, prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia kasy i sporządzania raportów kasowych,

- obliczanie i odprowadzanie podatków od rachunków osób prywatnych, pracowników i działalności gospodarczej GOK,

- nadzorowanie rozliczeń szkoleń , imprez itp.,

- prowadzenie funduszu socjalnego,

- nadzorowanie prawidłowości prowadzenia magazynów i ksiąg inwentarzowych CKIBPGS,

- gromadzenie, rejestrowanie i przechowywanie przepisów prawnych dot. funkcjonowania CKIBPGS

 

Mirosław Wyszomirski - koordynator ds kultury

Zakres obowiązków:

- organizacja imprez kulturalnych na terenie całej gminy

- techniczne przygotowanie imprez

- zawiadomienia o imprezach

-zakup wyposażenia technicznego, mebli dla świetlic wiejskich, materiałów plastycznych i środków czystości

-prowadzenie gospodarki materiałowej zakupionych przedmiotów

- dbałośc o dostarczanie opału dla świetlic

- dbanie o stan techniczny urządzeń CKIBPGS i świetlic wiejskich

-dokonywanie inwentaryzacji świetlic

- organizowanie usługodawców wykonujacych naprawy w obiektach świetlicowych

 

Maciej Flisak - specjalista ds kultury

- aplikowanie o fundusze zewnętrzne

- realizacja projektów w oparciu o uzyskane środki

- dobór instruktorów do prowadzenia zespołów i kontrola pracy

- rozpoznawanie potrzeb środowisk lokalnych w celu tworzenia nowych zespołów

- selekcja zespołów i solistów do rozmaitych konkursów i występów

- prowadzenie strony internetowej CKIBPGS-u

- pomoc instruktorska KGW, Radom Sołeckim w przygotowaniu do imprez i konkursów

- współpraca z twórcami i gospodarstwami tematycznymi w Gminie Słupsk

 

Magdalena Suryś - specjalista ds kultury - koordynator pracy świetlic

zakres obowiązków:

- koordynacja pracy świetlic ( rozpoznawanie potrzeb środowisk lokalnych, organizacja pracy świetlic, udzielanie pomocy instruktorskiej, sprawdzanie planów pracy świetlic - w szczególnosci zajęć typu półkolonijnego)

- pozyskiwanie dodatkowych srodków na działalność świetlic wspólnie z pracownikami świetlic i mieszkańcami

-  dobór pracowników do pracy w świetlicach, kontrola i ocena pracy

- organizacja pracy wolontariuszy i stażystów

- tworzenie klubów tematycznych  w świetlicach

- planowanie zakupu materiałów do pracy w świetlicach

- selekcja i zgłaszanie prac do konkursów

- nadzorowanie terminowości składania sprawozdań z pracy świetlic ( raz na pół roku) i sporządzanie w oparciu o nie sprawozdania z działalności wszystkich świetlic w Gminie

- organizacja szkoleń

- prowadzenie kroniki Gminy Słupsk

 

 

 

zakres obowiazków opiekuna świetlicy wiejskiej/ młodszego instruktora

- organizacja pracy świetlicy wiejskiej - plany pracy

- organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców w miejscowościach gdzie znajduja sie świetlice

- przygotowanie imprez pod wzgledem technicznym i dekoracji

- przygotowanie zajeć dla uczęszczających do świetlicy dzieci i młodzieży

- planowanie zajęc zależnie od zainteresowań uczestniczacych ( sportowe, muzyczne, plastyczne itd)

- przygotowanie prac i zgłaszanie ich do konkursów

- przygotowanie wystawek z prac wykonywanych podczas zajęć

- przygotowanie i zmiana dekoracji zgodnie z porami roku lub świętami

- współpraca z lokalnymi organizacjami

- sporzadzanie rocznych sprawozdań z działalnosci świetlicy wiejskiej na koniec roku kalendarzowego z uwzglednieniem tematyki zajeć, udziału w konkursach, udziału w imprezach

- współorganizacja spotkań z innymi świetlicami

-odpowiedzialność i dbałość o sprzęt, materiały, utrzymanie porządku w świetlicy

 

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lange 02-04-2008 14:34
Wytworzenie dokumentu: 23-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Flisak 07-01-2015 11:33